• Hotline:
  • 0

Trang trại Thanh Long tại tỉnh Tiền Giang


Trang trại Thanh Long tại tỉnh Tiền Giang. 

Thanh long là cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng, cần trồng ở mật độ thưa, từ 900 - 1.100 trụ/ha (cây cách cây 3,0 - 3,5 m; hàng cách hàng 3,0 - 3,5 m) đảm bảo cho việc đi lại, chăm sóc thuận tiện.